رهاسازی آب سد جره برای تامین نیاز کشاورزان مناطق پایین‌دست ۱۵ تیر ۱۴۰۱
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان خبرداد

رهاسازی آب سد جره برای تامین نیاز کشاورزان مناطق پایین‌دست

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از رهاسازی آب از سد جره به منظور تامین نیاز پایین دست این سد خبر داد و گفت: این رهاسازی آب به مدت سه روز ادامه خواهد داشت