شارژ باتری ها و تولید بار الکتریکی با رطوبت هوا ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
کشف منبع جدیدی از انرژی‌های تجدیدپذیر؛

شارژ باتری ها و تولید بار الکتریکی با رطوبت هوا

گروه تحقیقاتی توانستند تنها با استفاده از آب و رسانای فلزی در محیط آزمایشگاهی ولتاژ الکتریکی تولید کرده‌اند.