ایران در رتبه نهم ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های حرارتی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

ایران در رتبه نهم ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های حرارتی

بررسی ظرفیت نصب شده نیروگاهای حرارتی در دنیا نشان می‌دهد کشورهای چین و آمریکا به ترتیب در رده‌های اول و دوم و کشور ایران در رده نهم تولید برق حرارتی دنیا قرار گرفته است.  کل ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های جهان ۶۶۲۸ گیگاوات است که نیروگاه‌های حرارتی در این زمینه با ظرفیتی به میزان ۴۰۰۰ گیگاوات ساعت سهمی معادل ۶۱ درصد ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های دنیا را به خود اختصاص داده‌اند.