نبض انرژی:راه حل جدید نفتی برای جبران کسری بودجه! ۲۶ آبان ۱۳۹۹

نبض انرژی:راه حل جدید نفتی برای جبران کسری بودجه!

وجود کسریهای بودجه پی در پی بوده و دولت را مجبور ساخته تا کسری بودجه خود را به طرق مختلف تأمین نماید. مسلماً آثار آن به صورت افزایش نرخ تورم ، کاهش ارزش پول ملی وکاهش قدرت خرید در بودجه اقشار ضعیف و متوسط جامعه تآثیر منفی داشته است و همواره بر فقر مردم و از طرف دیگر برتجمع ثروت اقشار برخوردار جامعه افزوده است.