نقش اساسی اوراق سلف نفتی در رشد صنعت نفت کشور ۲۶ مهر ۱۳۹۹

نقش اساسی اوراق سلف نفتی در رشد صنعت نفت کشور

 رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با اشاره به اینکه استفاده از ابزارهای مختلف مانند اوراق سلف نفتی یکی از راهکارها برای عبور از شرایط سخت اقتصادی است،‌گفت: همچنین دولت می‌تواند با فروش اوراق سلف نفتی، توانمندی تولید و صادرات نفت را حفظ کند.