طرح روحانی ویرانی به دنبال دارد ! ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
عملی شدن طرح روحانی فاجعه بار است ؛

طرح روحانی ویرانی به دنبال دارد !

غالب کارشناسان و مسوولان به آن انتقاد کردند و حتی برخی آنرا برای کشور فاجعه بار خواندند. اجرای این طرح باعث گرانی و تورم میشود و ضمن خالی کردن خزانه، دولتی مقروض و فروپاشیده تحویل رییس جمهوری بعدی میدهد.