رسیدن مجموع ظرفیت مخازن سدهای ایران به میزان رضایت بخش ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

رسیدن مجموع ظرفیت مخازن سدهای ایران به میزان رضایت بخش

وزیر نیرو گفت: مجموع ظرفیت مخازن سدهای ایران ۵۰ میلیارد مترمکعب است که از این میزان ۷۰ درصد پر و ۳۰ درصد خالی است.