بعید بودن تغییر سیاست نفتی عربستان ۰۴ مرداد ۱۳۹۹

بعید بودن تغییر سیاست نفتی عربستان

پادشاه ۸۴ ساله عربستان سعودی پنج شنبه گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفت و گمانه زنی‌های زیادی را درباره نزدیک بودن پایان حکومتش و فراهم شدن زمینه برای جانشینی محمد بن سلمان، پسرش برانگیخت.