پیامدهای خسارت بار توسعه بی‌هدف سیستم‌های نوین آبیاری در کشور ۰۶ اسفند ۱۴۰۱

پیامدهای خسارت بار توسعه بی‌هدف سیستم‌های نوین آبیاری در کشور

چند سالی است که با هدف مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، حمایت از آبیاری تحت فشار مورد توجه مجلس بوده و یارانه و اعتبارات قابل توجهی نیز به آن اختصاص یافته است، اقدامی پر‌هزینه که مطالعات نشان می‌دهد آن چنان که باید و شاید به مدیریت مطلوب منابع آب و حفظ ذخایر زیرزمینی آب کمک نکرده است.