ثبت بیشترین رکورد ساماندهی رودخانه‌ها در دولت سیزدهم ۲۸ آبان ۱۴۰۱
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی خبر داد:

ثبت بیشترین رکورد ساماندهی رودخانه‌ها در دولت سیزدهم

مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ثبت بیشترین رکورد عملیات ساماندهی رودخانه‌ها در دولت سیزدهم به میزان ۱۳۵ کیلومتر خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته مقرر بود تا پایان برنامه ششم توسعه، ۲۴۱۷ کیلومتر از رودخانه‌های کشور ساماندهی شود که تاکنون بالغ بر ۲۵۲۸ کیلومتر عملیات ساماندهی در سطح کشور انجام شده است.