دومین سامانه گازسوز کردن خودروها راه اندازی شد ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

دومین سامانه گازسوز کردن خودروها راه اندازی شد

فرآیند ثبت نام از متقاضیان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی به زودی در سامانه جدید پیگیری خواهد شد.