دور زدن تحریم ها و هشدار امریکا به صنایع انرژی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

دور زدن تحریم ها و هشدار امریکا به صنایع انرژی

دولت آمریکا به صنایع دریانوردی، انرژی و فلزات جهانی هشدرا داد مراقب طرح‌های صادرات غیرقانونی که آنها را در معرض ریسک تحریم قرار می دهد، باشند.