برنامه توانیر، تابستان بدون خاموشی ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

برنامه توانیر، تابستان بدون خاموشی

معاون هماهنگی توزیع توانیر، گذر ازتابستان بدون اعمال خاموشی را مهمترین برنامه توانیر در حوزه مدیریت مصرف برق در سال جاری بیان کرد.