افراط و تفریط در نظارت باعث بروز آفت در سازمان‌ها است ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
مدیرعامل آبفا کشور در گردهمایی مدیران دفاتر بازرسی آب و فاضلاب سراسر کشور:

افراط و تفریط در نظارت باعث بروز آفت در سازمان‌ها است

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت:افراط و تفریط در نظارت، باعث ایجاد آفت در سازمان‌هاست و این امر مهم باید در مسیر انجام وظایف دفاتر بازرسی رعایت شود.