تبدیل  آب به سوخت هیدروژنی با الگو از طبیعت ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

تبدیل آب به سوخت هیدروژنی با الگو از طبیعت

محققان دستگاهی خودکفا ساخته اند که شامل سلول خورشیدی است و می تواند آب را با کمک انرژی خورشید به سوخت هیدروژنی تبدیل کند.