با ابلاغ رئیس جمهور پسماندهای عادی ساماندهی می شوند ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
با هدف حفظ محیط زیست

با ابلاغ رئیس جمهور پسماندهای عادی ساماندهی می شوند

رئیس جمهور قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی را به وزارت خانه های نیرو، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای برنامه و بودجه کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.