دریاچه‌های شور دنیا پا جای پای دریاچه ارومیه می‌گذارند ۲۱ مهر ۱۴۰۱

دریاچه‌های شور دنیا پا جای پای دریاچه ارومیه می‌گذارند

محققان می گویند: بحران خشکسالی و کاهش حقابه که زیست بوم دریاچه ارومیه و پس از آن دریاچه نمک گریت سالت لیک آمریکا را مورد تهدید قرار داده، سرنوشت مشابهی را برای سایر دریاچه‌های آب شور جهان ترسیم می‌کند.