اعطای نشان خدمت ماندگار به مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

اعطای نشان خدمت ماندگار به مدیرعامل شرکت ملی نفتکش

انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران به عنوان مجموعه منتخب دریانوردان و تحت نظارت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مجموعه تخصصی و همکار فدراسیون بین المللی حمل و نقل ITF , در چهار چوب رسالت خود و حمایت از مطالبات عموم دریانوردان و ایجاد فضای تعاملی در حل مشکلات صنف دریایی و صنعت کشتیرانی با تخصیص "نشان خدمت ماندگار" از مدیران شایسته دریایی که نقش موثری در تقویت و توسعه منابع انسانی و مطالبات صنفی دریانوردی داشته اند تجلیل می کند.