درخواست آزمایش کنتور برق تهرانی ها غیرحضوری شد ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

درخواست آزمایش کنتور برق تهرانی ها غیرحضوری شد

مشترکان برق پایتخت قادرند به شکل غیرحضوری، اقدام به ثبت درخواست آزمایش کنتور برق ملک خود کنند.