کاهش 20 درصدی قیمت محصولات پتروشیمی با کاهش تقاضای جهانی ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

کاهش 20 درصدی قیمت محصولات پتروشیمی با کاهش تقاضای جهانی

کاهش تقاضای جهانی و کاهش قیمت نفت تا حدی روی قیمت محصولات پتروشیمی تاثیر گذاشت و در حد 15 تا 20 درصد کاهش قیمت را شاهد بودیم.