نفت کرونایی با فاجعه طبیعی، کاهش تولید، دخالت انسانی نجات می یابد؟! ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

نفت کرونایی با فاجعه طبیعی، کاهش تولید، دخالت انسانی نجات می یابد؟!

قیمت نفت در هفته ها و روزهای اخیر تحت تاثیر اشباع عرضه و افت همزمان تقاضا به دلیل شیوع پاندمی کرونا به محدوده قیمت باورنکردنی سقوط کرده و حتی نفت آمریکا هفته گذشته برای نخستین بار منفی شد. ۳ سناریو برای نجات نفت امکان پذیر است.