پروژه‌های آبی عراق؛ از تغییر مسیر دجله تا سدسازی روی اروند ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

پروژه‌های آبی عراق؛ از تغییر مسیر دجله تا سدسازی روی اروند

یک کارشناس حوزه آب و محیط زیست گفت: وقتی عراق در زمان صدام نهر پنجم را احداث کرد و مسیر دجله را به بهانه توسعه اراضی کشاورزی به سمت شمال بصره تغییر داد در واقع مهمترین ضربه را به هورالعظیم وارد کرد و آن را به چشمه بزرگ تولید گرد و غبار تبدیل کرد، سوریه هم با احداث سد اسد که 11 میلیارد متر مکعب و سه برابر کرخه به عنوان بزرگترین سد ایران گنجایش دارد ورودی فرات را به عراق کاهش داده و باعث شد در این کشور تولید و گرد و غبار افزایش پیدا کند.