تغییرات اساسی سیاست انرژی آمریکا در دوران بایدن ۱۸ آبان ۱۳۹۹

تغییرات اساسی سیاست انرژی آمریکا در دوران بایدن

دیدگاه بایدن این است که تغییرات جوی تهدیدی برای کره زمین است و گذار از سوختهای فسیلی به انرژی سبز می تواند یک فرصت اقتصادی باشد البته به شرطی که آمریکا به حد کافی سریع حرکت کند تا بتواند به رهبری در زمینه فناوری انرژی پاک تبدیل شود.