طراحی دستگاه ايراني تست رله‌های حفاظتی شبکه برق ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

طراحی دستگاه ايراني تست رله‌های حفاظتی شبکه برق

دستگاه ایرانی تست غیرمتمرکز – همزمان رله‌های پست‌های DCS کشور با همکاری توانیر و دانشگاه امیرکبیر طراحی شد که توان رقابت با معتبرترین برندهای خارجی را دارد.