مجلس در لایحه اسقاط خودرو به مردم، محیط زیست و تولید توجه کند ۲۲ آبان ۱۴۰۱
قالیباف:

مجلس در لایحه اسقاط خودرو به مردم، محیط زیست و تولید توجه کند

رییس مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواست در بررسی لایحه اسقاط خودرو به مردم، محیط زیست و تولید در نحوه تصویب قانون توجه کنند.