گام ها و تدابیر دولت برای احیای زاینده رود و مقابله با خشکسالی ۰۶ شهریور ۱۳۹۸

گام ها و تدابیر دولت برای احیای زاینده رود و مقابله با خشکسالی

زاینده رود، بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران اگرچه در سال های اخیر همچون ۲ دهه گذشته جریان ثابت و پایداری را تجربه نکرده، اما برنامه ها و راهکارهایی بویژه در طول فعالیت دولت تدبیر و امید برای احیا و در کنار آن حل معضل کم آبی در استان اصفهان مطرح شده است.