دلایل خشک شدن تالاب هورالعظیم ۰۷ اسفند ۱۳۹۷

دلایل خشک شدن تالاب هورالعظیم

مقصران خشک شدن تالاب هورالعظیم را نه در سد سازیهای داخلی بلکه باید در اقدامات کشورهای همسایه و در نهایت اقدامات زهکشی دولت صدام با اهداف سیاسی و نظامی عنوان کرد.