ساماندهی خشکه رودها با مشارکت مردمی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

ساماندهی خشکه رودها با مشارکت مردمی

استحصال آب با ساماندهی خشکه رودها به عنوان طرحی فناورانه در حال اجرا است، طرحی که ایجاد عرصه‌های تولید گیاهی را به دنبال دارد و با آن می‌توان برای مردم روستا اشتغالزایی کرد.