خزانه دوم و سوم کشور یا حساب خصوصی ۰۵ آبان ۱۳۹۹
واریز 27 هزار میلیارد تومان به حساب روحانی

خزانه دوم و سوم کشور یا حساب خصوصی

خزانه دوم و سوم کشور یا حساب خصوصی .تنها در سال 98 بالغ بر 27 هزار میلیارد تومان به حساب خاص رئیس جمهور از فروش فرآورده‌های نفتی واریز شده که 120 میلیارد تومان از این محل به دانشکده شهید بهشتی اختصاص یافت.