رونق تجدیدپذیرها، فرصتی برای رهایی از وابستگی به منابع نفتی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

رونق تجدیدپذیرها، فرصتی برای رهایی از وابستگی به منابع نفتی

3 دهه آینده را نگاه کنیم، وقتی سیگنال مشخص می‌گیریم که تقاضای انرژی به سمت برق می‌رود، ما هم باید اولویت‌ها را از نفت و گاز به سمت برق ببریم، منطق و اقتصاد اقلیمی هم همین را می‌گوید.