افزایش قیمت نفت با ساخت واکسن کرونا ۰۴ مرداد ۱۳۹۹

افزایش قیمت نفت با ساخت واکسن کرونا

کارشناس حوزه انرژی گفت: اعلام خبر تولید واکسن بیماری کرونا به صورت محدود در برخی از کشورها، پیام مثبتی را برای بازار به همراه داشته است.