قطع تماس پوتین، پایان هشدار جنگ قیمت نفتی عربستان! ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

قطع تماس پوتین، پایان هشدار جنگ قیمت نفتی عربستان!

محمد بن سلمان در تماس تلفنی با پوتین، خشمگین از شرایط، هشدار داد  اگر توافقی حاصل نشود عربستان جنگ قیمت‌ها را آغاز خواهد کرد. در این مکالمه دو طرف صدایشان را روی یکدیگر بلند کردند. پوتین با این هشدار مخالفت کرد و مکالمه به پایان رسید.