تامین اعتبار ۱۲۰ میلیون یورویی ژاپن در پتروشیمی ایران ۱۸ آذر ۱۳۹۸

تامین اعتبار ۱۲۰ میلیون یورویی ژاپن در پتروشیمی ایران

مدیرعامل پتروشیمی آپادانا خلیج فارس گفت: سرمایه‌گذاری پیش بینی شده برای این مجتمع ۴۶۲ میلیون یورو است که مبلغ ۱۲۰ میلیون یورو آن از محل یوزانس ژاپن تخصیص یافت.