تجهیز مجتمع های بلندمرتبه تهران به کنتورهای هوشمند ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
همزمان با رصد انشعابات دیماندی

تجهیز مجتمع های بلندمرتبه تهران به کنتورهای هوشمند

تمامی انشعاب‌های دیماندی منصوبه در مجتمع‌های بلندمرتبه پایتخت به کنتورهای هوشمند مجهز شده و مصرف برق آنان از راه دور رصد و تحلیل می‌شود.