نصب سکوی S۱ میدان نفتی سلمان ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

نصب سکوی S۱ میدان نفتی سلمان

سکوی سرچاهی S۱ میدان مشترک سلمان که عملیات بارگیری آن کمتر از ۲ ماه پیش در یارد خرمشهر انجام شده بود، در محل خود نصب شد.