اخلاق و قانون‌مداری، شرط اصلی پیشگیری از وقوع جرائم مالی ۰۳ دی ۱۴۰۱
در کارگاه مبارزه با پول‌شویی نفت و گاز مارون مطرح شد

اخلاق و قانون‌مداری، شرط اصلی پیشگیری از وقوع جرائم مالی

سرپرست شرکت نفت و گاز مارون اخلاق و قانون‌مداری را شروط اصلی پیشگیری از وقوع جرائم مالی، دانست.