انگلیس با «تجدیدپذیرها» عربستان را کنار زد! ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

انگلیس با «تجدیدپذیرها» عربستان را کنار زد!

 خودکفاتر شدن انگلیس در زمینه انرژی، بهترین زمان برای دور شدن از حکومت عربستان است.