مدیریت مصرف سوخت و عدالت‌محوری با اجرای طرح سپهتن ۱۲ مهر ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بیان کرد

مدیریت مصرف سوخت و عدالت‌محوری با اجرای طرح سپهتن

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از اجرای کامل طرح سپهتن (طرح تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش) در بستر سامانه هوشمند سوخت خبر داد و گفت: با اجرایی شدن این طرح، افزون بر مدیریت مصرف سوخت، توزیع سوخت ناوگان برون‌شهری به سمت عدالت‌محوری حرکت می‌کند و سبب رضایتمندی مالکان خواهد شد.