۳۰۶ میلیارد تومان جایزه خوش حسابی الگوی مصرف انرژی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
وزیر نیرو:

۳۰۶ میلیارد تومان جایزه خوش حسابی الگوی مصرف انرژی

وزیر نیرو در ادمه همچنین خاطرنشان کرد: در سال ۹۸، بخش برق به صنایع بزرگی که با تغییر ساعت استفاده از برق برای کمک به خاموشی صفر در تابستان کمک کردند بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان پاداش داد.