هليل پاره ي تن ماست،پاره ي تنمان را رها كنيد ۲۱ دی ۱۳۹۹

هليل پاره ي تن ماست،پاره ي تنمان را رها كنيد

به نيابت از تمامي ورزشكاران جنوب كرمان و جامعه ورزشي كه هليل را پاره ي تن خود ميدانند خواهيم گفت هليل پاره ي تن ماست،پاره ي تنمان را رها كنيد