واکنش جالب احمد توکلی به روحانی ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
طرح گشایش اقتصادی دولت؛

واکنش جالب احمد توکلی به روحانی

اگر ساقط کردن کشور در چند سال دیگر برای جبران ندانم کاری، راحت طلبی و فساد نامش گشایش است، پس فلاکت چیست؟