لبنان هم تولیدکننده نفت و گاز می شود ۰۳ شهریور ۱۳۹۸

لبنان هم تولیدکننده نفت و گاز می شود

لبنان که ناشناخته ترین سرزمین نفت و گاز دریایی در شرق مدیترانه است، خود را برای ورود احتمالی به جمع تولیدکنندگان آماده می کند.