عرضه نامناسب مواد پتروشیمی در بورس/تولیدکنندگان کفش آسیب دیده اند ۲۰ آذر ۱۴۰۱
مدیرکل صنایع پوشاک وزارت صمت مطرح کرد؛

عرضه نامناسب مواد پتروشیمی در بورس/تولیدکنندگان کفش آسیب دیده اند

مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت گفت: تولیدکنندگان کفش از عرضه نامناسب مواد پتروشیمی در بورس و رعایت نکردن کف عرضه و البته عرضه کم به شدت دچار آسیب شده اند.