خشکی نیمی از آبخوان‌های کشور/ ۲ برابر شدن آبهای استحصالی از چاه‌ها ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

خشکی نیمی از آبخوان‌های کشور/ ۲ برابر شدن آبهای استحصالی از چاه‌ها

تقریباً نیمی از ۶۰۰ آبخوان‌های آب زیرزمینی دشت‌های کشور در آستانه خشک شدن کامل قرار دارند و شوری آب‌های استحصالی به‌وسیله چاه در سطح کشور دو برابر شده است.