لزوم تولید علم در حوزه محیط زیست ۱۶ اسفند ۱۴۰۱

لزوم تولید علم در حوزه محیط زیست

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر ارزش و به کارگیری زبان فارسی در حوزه‌های مختلف محیط‌ زیستی اظهار کرد: زبان شناسی محیط زیستی به تعبیر ساده به دنبال نقد ساده اشکال مختلف تولیدات زبانی است که در راستای تخریب محیط زیست هستند و امیدواریم این علم زمینه گفتمان مناسب در زمینه محیط زیست را فراهم کند.