تامین برق غیرفسیلی و سهم ۳۸ درصدی نیروگاه‌های برق آبی ۲۳ تیر ۱۳۹۹

تامین برق غیرفسیلی و سهم ۳۸ درصدی نیروگاه‌های برق آبی

مدیر کل مرکز مدیریت نیروگاه‌های برق آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: نیروگاه‌های برق‌آبی با ثبت رکورد بالغ بر ۳۰ میلیاردکیلوات ساعت تولید برق سهمی ۳۸ درصدی در تولیدبرق غیرفسیلی در کشور دارند.