نبض انرژی:لزوم تدبیر بنزینی دوران پساکرونایی ۳۰ آبان ۱۳۹۹

نبض انرژی:لزوم تدبیر بنزینی دوران پساکرونایی

این میزان مصرف CNG در کشور در حالی است که هم اکنون با زیرساخت های ایجاد شده، ظرفیت عرضه بیش از 40 میلیون مترمکعب CNG در هر شبانه روز وجود دارد که این ظرفیت بالقوه، نیازمند توجه بیشتر برای فعال سازی است.