ثبت رکورد تازه در تعمیرات اساسی تأسیسات گازی نفت و گاز شرق ۰۲ آبان ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق خبر داد

ثبت رکورد تازه در تعمیرات اساسی تأسیسات گازی نفت و گاز شرق

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق گفت: در مدت زمان تعمیرات اساسی تأسیسات مرکز اندازه‌گیری خانگیران، رکورد تازه‌ای ثبت شد.