همکاری بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران و خبرگان نفت در تدوین نظام جامع توسعه مدیریت ۰۲ آذر ۱۴۰۱
معاون مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت خبر داد

همکاری بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران و خبرگان نفت در تدوین نظام جامع توسعه مدیریت

معاون مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت با اشاره به همکاری بیش از ۱۰۰ نفر برای تدوین نظام جامع توسعه مدیریت صنعت نفت گفت: این نظام جامع می‌تواند منشأیی برای تحول توسعه مدیریت در کشور باشد.