پشتیبانی صندوق ضمانت صادرات ایران از توسعه صادرات آب و برق ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

پشتیبانی صندوق ضمانت صادرات ایران از توسعه صادرات آب و برق

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران: صنعت آب و برق ، توان بزرگی در صادرات خدمات فنی و مهندسی در همه بخش‌های نیروگاهی دارد.